Regulament de organizare si functionare a consiliului FABBV

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
MANDAT 2016-2020

 

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

Secţiunea 1: Constituirea Consiliului Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (Consiliul FABBV)
 
Art. 1. (1) Consiliul FABBV reprezintă comunitatea universitară a facultăţii şi este organismul decizional şi deliberativ al facultăţii. (2) Consiliul FABBV îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi cu propriile reglementări interne.
 
Art. 2. (1) Consiliul FABBV are aprobate prin lege structura şi prin Carta ASE componenţa numerică.
           (2) Membrii consiliului universitar se aleg conform metodologiei de alegeri universitare.
 
Art. 3. (1) Mandatul Consiliului FABBV este de patru ani.
          (2) Membrii personalului didactic şi de cercetare pot fi aleşi în Consiliul FABBV dacă au calitatea de titular în Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar reprezentanţii studenţilor dacăsunt înmatriculaţi în Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori şi îndeplinesc condiţiile stabilite prin metodologia de alegeri specifică.
          (3) Membrii Consiliului FABBV îşi păstrează mandatul atât timp cât nu li se modifică statutul avut în momentul alegerii.
          (4) Consiliul FABBV în exerciţiu se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului consiliu.
 
Art. 4. În cazul în care se vacantează locuri în consiliu, acestea se vor ocupa în termen de trei luni de la vacantare prin organizarea alegerilor parţiale, în conformitate cu prevederile metodologiei de alegeri.
  

Secţiunea a 2-a: Atribuţiile Consiliului FABBV

Art. 5.
Atribuţiile Consiliului FABBV sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi în Carta ASE.

Art. 6. Consiliul FABBV dezbate şi aprobă, anual, cel târziu în luna februarie, raportul decanului cu privire la starea facultății, care, în principiu, trebuie să conţină:

a) situaţia financiară a facultății și a utilizării bugetului propriu (dacă acesta există);
b) situaţia programelor de studii;
c) situaţia personalului FABBV;
d) rezultatele activităţiilor de cercetare;
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul facultății;
f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
g) situaţia posturilor vacante;

Art. 7. Solicitările individuale ale membrilor comunităţii academice, care, în temeiul prevederilor legii sau ale Cartei universitare, sunt de competenţa Consiliului FABBV , se adresează acestuia, în scris.

 

CAPITOLUL II: DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR CONSILIULUI FABBV

Secţiunea 1: Şedinţele şi actele Consiliului FABBV

Art.8. (1) Consiliul FABBV se întruneşte în sesiune ordinară, trimestrial şi în sesiuni extraordinare convocate de Decan sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.
         (2) Şedinţele ordinare ale Consiliului FABBV se desfăşoară de cel puţin patru ori pe an.
         (3) Decanul convoacă şedinţele ordinare. La începutul fiecărui an universitar, decanul va comunica membrilor Consiliului FABBV planificarea acestora. De regulă, şedinţele de consiliu nu se programează în timpul vacanţelor.
         (4) Şedinţele extraordinare sunt convocate de către decan , de regulă, cu minim şapte zile înainte de data efectivă a întrunirii, în urma analizei de către echipa de management a facultății a obligaţiei convocării.
         (5) Convocarea Consiliului FABBV se face prin comunicarea de către decan sau de cătreînlocuitorul desemnat de către acesta, prin intermediul datelor de contact ale membrilor Consiliului FABBV. Printre datele de contact ale membrilor Consiliului FABBV se numără cel puţin adresa de poştă electronică instituţională.

Art. 9.(1) Şedinţele Consiliului FABBV sunt conduse de decan sau în lipsa acestuia, de persoana delegată. Înlocuitorul este, de regulă, unul dintre prodecani. Decanul sau înlocuitorul său desemnat au calitatea de preşedinte de şedinţă.
        (2) Şedinţele Consiliului FABBV se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi dintre membrii săi.
        (3) Dacă, în cadrul unei şedinţe ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se întruneşte la data şi ora stabilite, decanul poate solicita o reprogramare a şedinţei Consiliului FABBV în termen deminim 30 minute şi de maxim două săptămâni.
        (4) Lipsa de cvorum se poate constata şi pe parcursul unei şedinţe, prin solicitarea derenumărare a celor prezenţi venită din partea decanului sau din partea oricărui membru al consiliului . În această situaţie, dacă cvorumul nu poate fi restabilit în 15 minute, şedinţa se încheie şi se programează o nouă şedinţă, în termen de minim 24 de ore şi maxim două săptămâni.
        (5) Fiecare dintre membrii Consiliului FABBV are dreptul la un vot.

Art. 10. (1) Consiliul FABBV adoptă hotărâri. Se pot, de asemenea, adopta rezoluţii, declaraţii, solicitări şi alte decizii.
            (2) Hotărârile, rezoluțiile, deciziile și orice mesaje sau forme de comunicare, care vor fi aduse la cunoștinţă comunităţii academice, se vor realiza urmărindu-se respectarea principiilor de etică profesională , fără lezarea imaginii sau demnitătii profesionale a studenților și cadrelor didactice.
           (3) În cazul în care vor exista solicitări sau plângerii formulate expres cu privire la o situație sau persoană, atunci se vor putea da comunicate detaliate cu referire la speța respectivă. 
           (4) Hotărârile Consiliului se iau în şedinţe plenare sau, in cazuri excepționale, prin vot electronic.
           (5) Hotărârile Consiliului FABBV, precum şi orice altă decizie sau act, se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 11. Dreptul la vot se exercită personal şi direct. Dreptul la vot nu poate fi delegat.

Art. 12. Membrii Consiliului FABBV certifică participarea la lucrări prin semnarea listei de prezenţă înainte de începerea şedinţei consiliului .

Art. 13. Accesul persoanelor terţe este permis numai cu aprobarea consiliului , cu majoritatea simplă a celor prezenţi. Pentru aceştia se asigură locuri distincte în sala de şedinţe.
 

Secţiunea a 2-a: Agenda şedinţelor Consiliului FABBV

Art. 14. (1) Echipa de management a FABBV stabileşte agenda şedinţelor consiliului.
             (2) Propunerea privind agenda şedinţei se transmite membrilor Consiliului FABBV cu cel puţin cinci zile înainte de şedinţă, cu excepţia şedinţelor extraordinare.
             (3) Agenda se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă, la începutul fiecărei şedinţe.
             (4) Plenul Consiliului FABBV poate adăuga şi alte puncte pe ordinea de zi.
 

Secţiunea a 3-a: Desfăşurarea activităţii Consiliului FABBV

Art. 15. (1) Consiliul lucrează în plen. Hotărârile se iau conform acestui regulament.
             (2) Proiectele de hotărâri ale Consiliului FABBV sunt înaintate de către membrii Consiliului FABBV sau de către Decan, cu cel puțin cinci zile înainte de desfășurarea ședinței.
             (3) Înainte de începerea dezbaterilor, iniţiatorul proiectului prezintă motivaţia care a determinat iniţiativa. În caz de absenţă a iniţiatorului, decanul va da citire argumentaţiei trimise de către acesta. Membrii consiliului pot solicita explicaţii şi pot formula amendamente.
             (4) Proiectul de hotărâre se adoptă, prin vot, articol cu articol. Se poate solicita votarea în bloc a unui proiect de hotărâre, doar dacă nu există amendamente.
             (5) După votarea articol cu articol, proiectul de hotărâre este votat în ansamblul său. Pentru adoptarea unui proiect de hotărâre este necesar votul majorităţii simple a celor prezenţi.
 

Secţiunea a 4-a: Procedura de vot

Art. 16. (1) Votul poate fi deschis sau secret.
           (2) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii.
           (3) Numărarea voturilor se face, de regulă, de către decan. Orice membru al Consiliului FABBV poate cere renumărarea voturilor. La solicitarea votanţilor, voturile minoritare pot fi efectiv nominalizate în procesul verbal al şedinţei.
           (4) Semnificaţia votului este: pentru, contra sau abţinere. Un membru al Consiliului FABBV poate opta doar pentru una dintre aceste exprimări în cadrul unui anumit vot.
           (5) Votul secret se propune de către decan sau de către o treime dintre membrii Consiliului FABBV odată cu convocarea şedinţei Consiliului FABBV şi se aprobă cu majoritate simplă.

Art. 17. În cazuri excepţionale, pentru probleme punctuale, consiliul poate decide, la propunerea decanului, exprimarea unui vot prin intermediul e-mail-ului. În acest caz, votul se adoptăcu majoritatea simplă a voturilor exprimate în primele 48 de ore de la momentul transmiterii solicitării.
 

Secţiunea a 5-a: Informarea Consiliului FABBV

Art. 18. (1) Este obligaţia echipei de management a FABBV de a ţine evidenţa activităţii consiliului .
            (2) Echipa de management va pune la dispoziția Consiliului FABBV o secţiune specială în pagina de Internet a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori dedicatăactivităţilor acestui for și va gestiona această secțiune cu sprijinul administratorului site-ului.
            (3) Hotărârile Consiliului FABBV vor fi publicate pe site-ul FABBV.

Art. 19. (1) La începutul fiecărei ședințe se stabilește persoana care întocmește procesul verbal al ședinței.

 

CAPITOLUL III: STATUTUL MEMBRULUI CONSILIULUI FABBV

Secţiunea 1: Exercitarea mandatului de membru al Consiliului FABBV

Art. 20. (1) Membrul Consiliului FABBV are obligaţia de a veghea asupra libertăţilor şi valorilor academice în conformitate cu reglementările în vigoare şi Carta ASE.
            (2) Mandatul de membru în Consiliul FABBV se exercită fără nicio constrângere. Libertatea de opinie şi de exprimare a acestuia este garantată.

Art. 21. (1) Membrii Consiliului FABBV intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Consiliului , sub condiţia validării rezultatului alegerilor precum şi în urma procedurii de completare a locurilor vacantate, potrivit art. 4.
            (2) Calitatea de membru al Consiliului FABBV încetează la data întrunirii legale a Consiliului FABBV nou ales. Calitatea de membru al Consiliului FABBV încetează, de asemenea, în caz de renunţare la mandat din motive personale, de pierdere a statutului avut în momentul alegerii (prin demisie, pensionare, absolvirea studiilor, exmatriculare etc.), de incompatibilitate ori de deces sau ca urmare a neîndeplinirii mandatului obţinut în urma votului (neparticiparea la şedinţe).
            (3) Membrul Consiliului FABBV care renunţă la mandat nu poate reveni asupra deciziei.

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului FABBV din 23 februarie 2016 şi intră în vigoare la data aprobării.

  

 

Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ

DECAN